August 25, 2017

Program Qurban dari Panti Asuhan Nurul Ihsan

Program Qurban dari Panti Asuhan LKSA Nurul Ihsan
Menurut bahasa, kata “Qurban” berasal dari bahasa Arab qarraba/yuqarribu/qurbanaan, yang berarti dekat. Sementara, menurut istilah, qurban berarti menyembelih binatang ternak dengan ketentuan dan tata cara tertentu pada hari yang telah ditentukan dalam rangka beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hukum Berqurban Ada beberapa pendapat di antara para ulama mengenai hukum qurban. Pendapat yang pertama more...

Mari Berqurban di Panti Asuhan Nurul Ihsan

Hewan Qurban
Qurban merupakan salah satu amal salih yang disukai oleh Allah SWT. Kata qurban sendiri berasal dari Bahasa Arab qarraba/yuqarribu/qurbanaan, yang artinya dekat atau mendekatkan diri. Sedangkan secara istilah, maksud dari qurban adalah menyembelih binatang ternak sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Disyariatkannya qurban adalah sebagai simbol pengorbanan dan ketaatan kepada Allah SWT serta more...